Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 6)

03/06/2016 Nguyễn Mạnh 0

Thí dụ một cách khác thì Ma Vương có thể ví như một người xây nhà để bán cho chúng sinh luân hồi…! Còn Ðức Phật có thể ví như người Mua Nhà Lần Cuối Cùng. Khi ngôi nhà ấy (ám chỉ xác thân) trở nên cũ kỹ, sắp sập, […]

Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 5)

02/06/2016 Nguyễn Mạnh 0

Bồ Tát đạo sĩ (tiền thân Phật) bèn chỉ dạy cho nhà vua rằng:” Một vị vua khi còn ngồi trên ngôi báu vẫn có thể trau dồi đức hạnh của mình bằng cách cai trị muôn dân một cách nhân từ, giảm nhẹ các sắc thuế và hộ trì […]

Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 4)

21/04/2016 Nguyễn Mạnh 0

Trong cộng đồng Tăng lữ chỉ có Xá Lợi Phất (Sariputta) là người bạn thân nhất của A Nan Ða. 6. A Nan Ða Ðối Với Các Hàng Huynh Ðệ. Trong cộng đồng Tăng lữ chỉ có Xá Lợi Phất (Sariputta) là người bạn thân nhất của A Nan Ða. […]

Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 3)

20/04/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ðến đây thiết tưởng soạn giả cũng nên cắt nghĩa về thái độ của đức Phật. Ðức Bổn Sư sở dĩ từ chối sự xuất gia của mẫu hậu và các hàng phu nhân trong hoàng tộc. Ðến đây thiết tưởng soạn giả cũng nên cắt nghĩa về thái độ […]

Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 2)

19/04/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ðức Phật dùng lời dạy nầy, bởi vì A Nan Ða có bẩm tính trụ tâm rất nhanh, và mặc dù ông chưa nhập cao vào thánh giới. Ðức Phật dùng lời dạy nầy, bởi vì A Nan Ða có bẩm tính trụ tâm rất nhanh, và mặc dù ông […]

Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 1)

18/04/2016 Nguyễn Mạnh 0

Chư tăng, ni các chùa truyền thống đến ngày mồng một, rằm âm lịch mỗi nửa tháng trong lễ lạy thù ân đều xướng danh hiệu: “Nam mô Khải giáo A Nan Đa tôn giả”. Lời Ngỏ Chư tăng, ni các chùa truyền thống đến ngày mồng một, rằm âm […]