Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật

Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật

20/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Đạo hữu nghe được nhiều bài giảng Phật Pháp của Thầy thì rất tốt, nhưng bên cạnh đó mình nên chọn cho mình 1 pháp môn Tu để sau này mình được nhiều lợi ích hơn. Đồng ý là nghe nhiều thì có trí huệ và Công Đức. Bên cạnh […]

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

06/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Phật giáo có nhiều pháp môn tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness). Trong kinh […]

Năm pháp môn Niệm Phật

Năm pháp môn Niệm Phật

04/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Chư Phật vì sự giải khổ cho chúng sanh mà khuyên niệm danh hiệu Phật, nguyện sanh cực lạc quốc, nên mới dạy pháp niệm Phật vãng sanh; Chúng sanh tuy hoan hỉ Phật thân, nhưng nghiệp lực sâu dày nên không thấy, nên mới dạy pháp quán tướng diệt […]