Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 3)

20/04/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ðến đây thiết tưởng soạn giả cũng nên cắt nghĩa về thái độ của đức Phật. Ðức Bổn Sư sở dĩ từ chối sự xuất gia của mẫu hậu và các hàng phu nhân trong hoàng tộc. Ðến đây thiết tưởng soạn giả cũng nên cắt nghĩa về thái độ […]

Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 2)

19/04/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ðức Phật dùng lời dạy nầy, bởi vì A Nan Ða có bẩm tính trụ tâm rất nhanh, và mặc dù ông chưa nhập cao vào thánh giới. Ðức Phật dùng lời dạy nầy, bởi vì A Nan Ða có bẩm tính trụ tâm rất nhanh, và mặc dù ông […]

Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 1)

18/04/2016 Nguyễn Mạnh 0

Chư tăng, ni các chùa truyền thống đến ngày mồng một, rằm âm lịch mỗi nửa tháng trong lễ lạy thù ân đều xướng danh hiệu: “Nam mô Khải giáo A Nan Đa tôn giả”. Lời Ngỏ Chư tăng, ni các chùa truyền thống đến ngày mồng một, rằm âm […]