Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức

Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức
Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức

Ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam,Phật giáo đã tìm thấy sự hài hòa cùng với các tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc, được tổng hợp chặt chẽ ngay với chúng.Đạo đức Phật giáo với học thuyết nhân quả,nghiệp báo,cứu khổ ,cứu nạn, quan niệm nhân sinh, tư tưởng từ bi… hoàn toàn phù hợp với tư tưởng,tình cảm và nguyện vọng của người dân Việt Nam.Mối quan hệ giữa đạo đức Phật giáo với đạo đức truyền thống Việt Nam bởi vì thế là mối quan hệ tương hỗ,gắn kết chặt chẽ lẫn nhau.Một mặt,Phật giáo ảnh hưởng đến đạo đức xã hội , góp phần cũng cố những giá trị truyền thống,mặc khác thì đạo đức dân tộc đóng vai trò là nền tảng và chi phối đạo đức Phật giáo.Đạo đức Phật giáo muốn tồn tại và bén rễ đòi hỏi phải thích nghi,hòa nhập cùng với đạo đức dân tộc.

Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức
Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức

Chúng ta có thể thất rõ điều này khi ta so sánh triết lý đạo đức trong Phật giáo cùng với giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.Đối với đạo đức  của người Việt,lòng nhân ái,thương yêu con người giới hạn chủ yếu là ở cộng đồng,quốc gia dân tộc.Trong khi đó ở đạo Phật,từ bi mang nó ý nghĩa thương vô hạn hướng tới hết thảy chúng sinh. Đó là một tình thương không biên giới và vượt khỏi hạn định về đẳng cấp,dân tộc quốc gia…Về điểm này thì đạo đức Phật giáo đã góp phần bổ sung,  làm phong phú thêm giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc,

Không chỉ như vậy,cơ sơ của triết lý từ bi của đạo Phật chính là Phật tính bình đẳng ở mọi chúng sinh.Còn truyền thống nhân ái và thương người ở đạo đức dân tộc bắt nguồn và hun đúc từ đầu ở trong quá trình đấu tranh bảo vệ nền đọc lập dân tộc và tinh thần đoàn kết chống kẻ thù chung dân tộc.

Cũng chính bởi vì thế mà triết lý từ bi nơi đạo Phật đã đạt tới mức độ triết lý cao siêu và có tính chất hệ thống.Còn lòng nhân ái,thương người và tương trợ lẫn nhau của đạo đức truyền thống Việt Nam biểu hiện ở mức độ tâm lý xã hội được hình thành lên bởi những điều kiện về địa lý và lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Như vậy, đạo Phật trong quá trình du nhập vào Việt Nam đã không gây nên một sự đảo lộn, một sự phủ định những giá trị tinh thần hay những phong tục tập quán truyền thống của cộng đồng người Việt.Gắn liền với truyền thống đạo đức người Việt. Từ ở trong lịch sử,đạo Phật luôn xuất hiện và đồng hành cùng với dân tộc trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.Hơn thếnữa ,dường như những nội dung giáo lý Phật giáo đã thẩm thấu  và hòa nhập vào tâm thức người Việt,có thể khẳng định rằng,những tư tưởng về đạo đức Phật giáo đã góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn những giá trị đạo đúc truyền thống của dân tộc.Đạo đức Phật giáo cùng với đạo đức truyền thống dân tôc nó đã gắn kết ,hòa quyện với nhau,tạo nên một sức mạnh tinh thần to lớn cho dân tôc Việt Nam.

Không chỉ riêng nội dung tư tưởng đạo đức xã hội mà về tính chất và phương pháp giáo dục đặc thù của Phật giáo cũng ảnh hưởng tới đời sống tinh thần của người Việt.Chính bởi những yếu tố này Phật giáo đã góp phần khẳng định vị trí,vai trò của đạo Phật trong lòng dân tộc Việt Nam.